Generelle vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Artikkel 3 - Anvendelsesområde

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Avtalen

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser i angrerettperioden

Artikkel 8 - Forbrukerens utøvelse av angreretten og kostnader i forbindelse med dette

Artikkel 9 - Den næringsdrivendes forpliktelser ved utøvelse av angreretten

Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten

Artikkel 11 - Prisen

Artikkel 12 - Utførelse og tilleggsgaranti

Artikkel 13 - Levering og utførelse

Artikkel 14 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 15 - Betaling

Artikkel 16 - Klageprosedyre

Artikkel 17 - Tvister

Artikkel 18 - Filialgaranti

Artikkel 19 - Ytterligere eller avvikende bestemmelser

Artikkel 20 - Nøyaktighet av fakturerings- og kontoinformasjon

I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner:

1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren anskaffer varer, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsavtale, og disse varene, det digitale innholdet og/eller tjenestene leveres av den næringsdrivende eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjeparten og den næringsdrivende;
2. Angrerettfrist: den perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett;
3. Forbruker: en fysisk person som ikke handler for formål knyttet til sin handel, virksomhet, håndverk eller yrke;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
6. Kontinuerlig kontrakt: en kontrakt for regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en definert tidsperiode;
7. Varig databærer: ethvert verktøy - inkludert e-post - som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som tillater fremtidig konsultasjon eller bruk i et tidsrom som er passende for det formålet informasjonen er ment for, og som tillater uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;
8. Angrerett: forbrukerens mulighet til å trekke seg fra fjernsalgsavtalen innen angrefristen;
9. Næringsdrivende: den fysiske eller juridiske personen som er medlem av Thuiswinkel.org og tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og / eller tjenester til forbrukere på avstand;
10. Fjernsalgsavtale: en avtale inngått mellom den næringsdrivende og forbrukeren innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der det frem til og med inngåelsen av avtalen gjøres eksklusiv eller felles bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon.
11. Standard angrerettskjema: det europeiske standard angrerettskjemaet i vedlegg I til disse vilkår og betingelser; vedlegg I trenger ikke gjøres tilgjengelig dersom forbrukeren ikke har angrerett i forbindelse med bestillingen;
12. Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren trenger å være sammen i samme rom samtidig.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Navn Nettbutikk: Noyra

Telefonnummer: +31 6 57454424

E-postadresse: info@noyra.no

Artikkel 3 - Anvendelsesområde

1. Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra entreprenøren og for alle fjernsalgsavtaler som inngås mellom entreprenør og forbruker.
2. Før fjernsalgsavtalen inngås, skal teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, skal den næringsdrivende, før fjernsalgsavtalen inngås, angi på hvilken måte de generelle vilkårene kan inspiseres i den næringsdrivendes lokaler, og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på forespørsel.
3. Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den lett kan lagres av forbrukeren på en varig databærer, uten hensyn til forrige avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens anmodning.
4. Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, skal annet og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle motstridende vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham.

Artikkel 4 - Tilbudet

1. Dersom et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt vilkår, skal dette uttrykkelig angis i tilbudet.
2. Tilbudet skal inneholde en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet på riktig måte. Hvis den næringsdrivende bruker bilder, gir disse en sannferdig fremstilling av de tilbudte produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke entreprenøren.
3. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til å akseptere tilbudet.

Artikkel 5 - Avtalen

1. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 4 trer avtalen i kraft i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene som er fastsatt der.
2. Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottakelsen av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.
3. Hvis avtalen inngås elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede sikkerhetstiltak.
4. Entreprenøren kan innenfor lovens rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren, basert på denne undersøkelsen, har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen, samtidig som han oppgir grunner.
5. Entreprenøren skal senest ved levering av produktet, tjenesten eller det digitale innholdet sende forbrukeren følgende informasjon, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på en varig databærer:

a. besøksadressen til den næringsdrivendes forretningssted der forbrukeren kan henvende seg med klager;
b. på hvilke vilkår og på hvilken måte forbrukeren kan gjøre bruk av angreretten, eller en klar erklæring om utelukkelse av angreretten;
c. opplysninger om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
d. prisen, inkludert alle avgifter, på produktet, tjenesten eller det digitale innholdet, eventuelle leveringskostnader og betalingsmåte, levering eller oppfyllelse av fjernsalgsavtalen;
e. vilkårene for å si opp avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet;
f. dersom forbrukeren har angrerett, standard angrerettskjema.

6. Ved en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for den første leveransen.

Artikkel 6 - Angrerett

Når det gjelder produkter:

1. Forbrukeren kan gå fra en avtale om kjøp av et produkt i løpet av en angrefrist på 14 dager uten å oppgi noen grunn. Den næringsdrivende kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men kan ikke tvinge forbrukeren til å oppgi sin(e) grunn(er).
2. Angrefristen nevnt i nr. 1 starter dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt på forhånd av forbrukeren, som ikke er transportøren, har mottatt produktet, eller:

a. dersom forbrukeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Den næringsdrivende kan, forutsatt at han tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen, avvise en bestilling av flere produkter med forskjellige leveringstider.
b. hvis leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart angitt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller delen;
c. når det gjelder avtaler om regelmessig levering av produkter i løpet av en viss periode: den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet.

Når det gjelder tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium:

3. Forbrukeren kan si opp en tjenesteavtale og en avtale om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium i 14 dager uten å oppgi noen grunn. Den næringsdrivende kan spørre forbrukeren om årsaken til oppsigelsen, men kan ikke tvinge forbrukeren til å oppgi sin(e) grunn(er).
4. Angrefristen nevnt i nr. 3 begynner dagen etter at avtalen er inngått.

Utvidet angrefrist for varer, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium ved manglende informasjon om angreretten:

5. Hvis den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller angrerettskjemaet, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen fastsatt i samsvar med de foregående avsnittene i denne artikkelen.
6. Dersom den næringsdrivende har gitt forbrukeren opplysningene nevnt i foregående ledd innen 12 måneder etter at den opprinnelige betenkningstiden begynte å løpe, utløper betenkningstiden 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok disse opplysningene.

Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser i angrefristen

1. I løpet av angrefristen skal forbrukeren behandle produktet og dets emballasje med forsiktighet. Han skal bare pakke ut eller bruke produktet i den utstrekning det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Det grunnleggende prinsippet her er at forbrukeren bare kan håndtere og inspisere produktet slik han ville fått lov til i en butikk.
2. Forbrukeren er bare ansvarlig for verdiforringelse av produktet som følge av en måte å håndtere produktet på som går utover det som er tillatt i nr. 1.
3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdiforringelse av produktet dersom den næringsdrivende ikke har gitt ham alle lovpålagte opplysninger om angreretten før eller ved avtaleinngåelsen.

Artikkel 8 - Forbrukerens utøvelse av angreretten og kostnadene ved dette

1. Dersom forbrukeren utøver sin angrerett, skal han underrette den næringsdrivende innen angrefristen ved hjelp av standard angrerettskjema eller på en annen utvetydig måte.
2. Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter meldingen nevnt i nr. 1, returnerer forbrukeren produktet eller overleverer det til (en autorisert representant for) den næringsdrivende. Dette er ikke nødvendig hvis den næringsdrivende har tilbudt seg å hente produktet selv. Forbrukeren har uansett overholdt returperioden hvis han returnerer produktet før angrefristen er utløpt.
3. Forbrukeren returnerer produktet med alt levert tilbehør, hvis det er rimelig mulig i original tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.
4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren.
5. Forbrukeren skal bære de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Hvis den næringsdrivende ikke har angitt at forbrukeren skal bære disse kostnadene, eller hvis den næringsdrivende angir å bære kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å bære returkostnadene.
6. Hvis forbrukeren trekker seg tilbake etter først å ha uttrykkelig bedt om at utførelsen av tjenesten eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg i et begrenset volum eller en viss mengde, starter i løpet av angrefristen, skylder forbrukeren entreprenøren et beløp som står i forhold til den delen av forpliktelsen som er oppfylt av entreprenøren på tidspunktet for tilbaketrekking, sammenlignet med full oppfyllelse av forpliktelsen.
7. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for utførelse av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg i et begrenset volum eller mengde, eller for levering av fjernvarme, dersom:

a. den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren de lovpålagte opplysningene om angreretten, refusjon av kostnader ved angrerett eller standard angrerettskjema, eller;
b. forbrukeren ikke uttrykkelig har bedt om at utførelsen av tjenesten eller leveringen av gass, vann, elektrisitet eller fjernvarme påbegynnes i angrefristen.

8. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for full eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium dersom:

a. han ikke før leveringen uttrykkelig har samtykket til at oppfyllelsen av avtalen påbegynnes før utløpet av angrefristen;
b. han ikke har erkjent å ha mistet angreretten da han ga sitt samtykke, eller
c. den næringsdrivende har unnlatt å bekrefte denne erklæringen fra forbrukeren.

9. Dersom forbrukeren gjør bruk av sin angrerett, skal alle tilleggsavtaler oppløses ved lov.

Artikkel 9 - Entreprenørens forpliktelser i tilfelle tilbaketrekning

1. Dersom den næringsdrivende gjør det mulig for forbrukeren å melde fra om angreretten elektronisk, skal han uten opphold sende en bekreftelse på mottak av denne meldingen.
2. Entreprenøren refunderer alle betalinger som er gjort av forbrukeren, unntatt eventuelle leverings- og monteringskostnader.
3. Den næringsdrivende skal bruke det samme betalingsmiddelet som forbrukeren brukte for tilbakebetaling, med mindre forbrukeren samtykker i en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.

Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten

Den næringsdrivende kan utelukke følgende produkter og tjenester fra angreretten, men bare dersom den næringsdrivende tydelig opplyste om dette da tilbudet ble gitt, eller i det minste i god tid før avtalen ble inngått:

1. Produkter eller tjenester hvis pris er utsatt for svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse på, og som kan oppstå innen angrefristen.
2. Kontrakter inngått under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon betyr en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av entreprenøren til forbrukere som deltar eller får muligheten til å delta på auksjonen personlig, under veiledning av en auksjonarius, og der den valgte budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene;
3. Tjenestekontrakter, etter full utførelse av tjenesten, men bare hvis:

a. utførelsen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og
b. forbrukeren har erklært at han mister sin angrerett når entreprenøren har oppfylt kontrakten fullt ut;

4. Pakkereiser som nevnt i artikkel 7:500 i den nederlandske borgerloven og persontransportavtaler;
5. Tjenesteavtaler for levering av innkvartering, dersom avtalen fastsetter en bestemt dato eller periode for utførelse og ikke for boligformål, transport av varer, bilutleie og catering;
6. Kontrakter knyttet til fritidsaktiviteter, hvis kontrakten fastsetter en bestemt dato eller periode for utførelse av disse;
7. Produkter som er produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller beslutning fra forbrukeren, eller som klart er ment for en bestemt person;
8. Produkter som forringes raskt eller har begrenset holdbarhet;
9. Forseglede produkter som ikke er egnet til å returneres av hensyn til helsevern eller hygiene, og hvis forsegling er brutt etter levering;
10. Produkter som etter sin art er ugjenkallelig blandet med andre produkter etter levering;
11. Alkoholholdige drikkevarer hvis pris ble avtalt ved inngåelsen av avtalen, men hvis levering først kan skje etter 30 dager, og hvis faktiske verdi avhenger av svingninger i markedet som gründeren ikke har noen innflytelse på;
12. Forseglede lyd-, videoopptak og dataprogramvare, der forseglingen er brutt etter levering;
13. Aviser, magasiner eller tidsskrifter, med unntak av abonnementer på disse;
14. Levering av digitalt innhold annet enn på en materiell bærer, men bare hvis:

a. ytelsen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og
b. forbrukeren har erklært at han dermed mister sin angrerett.

Artikkel 11 - Prisen

1. I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, skal prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys, ikke økes, med unntak av prisendringer på grunn av endringer i merverdiavgiftssatsene.
2. I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er underlagt svingninger i finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at eventuelle nevnte priser er målpriser, skal nevnes i tilbudet.
3. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.
4. Prisøkninger fra 3 måneder etter inngåelse av avtalen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt dem og:

a. de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
b. forbrukeren har rett til å si opp avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.
5. Prisene som er nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer merverdiavgift.

Artikkel 12 - Overholdelse av avtalen og tilleggsgarantier

1. Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukbarhet og gjeldende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på datoen for avtaleinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for annet enn normal bruk.
2. En tilleggsgaranti gitt av entreprenøren, hans leverandør, produsent eller importør begrenser aldri de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan håndheve mot entreprenøren på grunnlag av avtalen hvis entreprenøren ikke har oppfylt sin del av avtalen.
3. Ekstra garanti betyr enhver forpliktelse fra entreprenøren, hans leverandør, importør eller produsent der han gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går utover det han er juridisk forpliktet til å gjøre i tilfelle han ikke har oppfylt sin del av avtalen.

Artikkel 13 - Levering og gjennomføring

1. Entreprenøren skal utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av produktbestillinger og ved vurdering av forespørsler om levering av tjenester.
2. Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for entreprenøren.
3. Med behørig overholdelse av bestemmelsene i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil entreprenøren utføre aksepterte bestillinger med passende hastighet, men senest innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Hvis levering er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble plassert. I så fall har forbrukeren rett til å oppløse avtalen uten kostnader og rett til mulig erstatning.
4. Etter oppløsning i samsvar med forrige avsnitt vil entreprenøren refundere beløpet forbrukeren har betalt uten forsinkelse.
5. Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Oppsigelse:

1. Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubestemt kontrakt som omfatter regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, med forbehold om gjeldende oppsigelsesregler og en maksimal oppsigelsesfrist på en måned.
2. Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsbegrenset avtale som ble inngått for regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, ved utløpet av den tidsbegrensede perioden i samsvar med gjeldende oppsigelsesregler og med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.
3. Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

a. si opp når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
b. avslutte minst på samme måte som de ble inngått av ham;
c. alltid avsluttes med samme oppsigelsestid som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

Fornyelse:

4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
5. Uten hensyn til foregående ledd kan en tidsbestemt avtale som er inngått for regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter, stilltiende fornyes for en bestemt periode som ikke overstiger tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen mot slutten av fornyelsesperioden med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.
6. En tidsbestemt avtale som er inngått for regelmessig levering av varer eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren kan si den opp når som helst med en oppsigelsesfrist på høyst én måned. Oppsigelsesfristen skal ikke overstige tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.
7. En tidsbegrenset kontrakt om regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og tidsskrifter for introduksjonsformål (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet:

8. Hvis en kontrakt har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren etter ett år si opp kontrakten når som helst med en oppsigelsesfrist på ikke mer enn en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet motsetter seg oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten.

Artikkel 15 - Betaling

1. Med mindre annet er fastsatt i avtalen eller i tilleggsvilkårene, skal beløpene som forbrukeren skylder, betales innen 14 dager etter at betenkningstiden har begynt, eller, dersom det ikke er fastsatt noen betenkningstid, innen 14 dager etter at avtalen er inngått. Når det gjelder en avtale om å yte en tjeneste, begynner denne perioden dagen etter at forbrukeren mottar bekreftelsen på avtalen.
2. Ved salg av produkter til forbrukere kan generelle vilkår og betingelser aldri kreve at forbrukeren betaler mer enn 50 % på forskudd. Dersom forskuddsbetaling er fastsatt, kan forbrukeren ikke gjøre gjeldende noen rettigheter med hensyn til utførelsen av den aktuelle bestillingen eller tjenesten(e) før den fastsatte forskuddsbetalingen er foretatt.
3. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er gitt eller nevnt til entreprenøren.
4. Hvis forbrukeren ikke oppfyller sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, er han, etter at han har blitt informert av entreprenøren om forsinket betaling og entreprenøren har gitt forbrukeren en periode på 14 dager til å fortsatt oppfylle sine betalingsforpliktelser, etter manglende betaling innen denne 14-dagersperioden, skyldig lovbestemte renter på det skyldige beløpet, og entreprenøren har rett til å belaste de utenrettslige innkrevingskostnadene han har gjort. Disse innkrevingskostnadene beløper seg til maksimalt: 15% over utestående beløp opp til € 2,500; 10% over de neste € 2,500 og 5% over de neste € 5,000, med et minimum på € 40. Innehaveren kan avvike fra nevnte beløp og prosentsatser til fordel for forbrukeren.

Artikkel 16 - Klageprosedyre

1. Entreprenøren har en tilstrekkelig offentliggjort klageprosedyre og behandler klager i samsvar med denne klageprosedyren.
2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til entreprenøren innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene, fullstendig og tydelig beskrevet.
3. Klager som sendes til entreprenøren skal besvares innen 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
4. En klage på et produkt, en tjeneste eller den næringsdrivendes tjeneste kan også sendes inn via et klageskjema på forbrukersiden på nettstedet Thuiswinkel.org. Klagen sendes da både til den aktuelle forhandleren og til Thuiswinkel.org.
5. Forbrukeren må gi den næringsdrivende minst fire uker til å løse klagen etter gjensidig avtale. Etter denne perioden oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

Artikkel 17 - Tvister

When completing your purchase, a billing statement including ‘noyra.no’ and the country code such as 'HK’,'UK’, etc. would be displayed on the payment page and/or your card statement.

All purchases will be processed by our respective entity in the corresponding country as indicated by the country code in the billing statement and are governed by the Local Law.

Artikkel 18 - Bransjegaranti


1. Thuiswinkel.org garanterer oppfyllelsen av de bindende rådene som er gitt av Thuiswinkel-tvistutvalget av sine medlemmer, med mindre medlemmet bestemmer seg for å sende det bindende rådet til retten for gjennomgang innen to måneder etter at det er sendt. Denne garantien gjenopplives hvis det bindende rådet opprettholdes etter gjennomgang av retten og dommen som beviser dette har blitt endelig. Opp til en maksimal sum på € 10 000 per bindende råd, vil denne summen bli betalt til forbrukeren av Thuiswinkel.org. For beløp større enn € 10.000,00 per bindende råd, vil € 10.000,00 bli utbetalt. For det overskytende beløpet har Thuiswinkel.org en forpliktelse til å gjøre sitt beste for å sikre at medlemmet overholder det bindende rådet.
2. Anvendelse av denne garantien krever at forbrukeren gjør en skriftlig klage til Thuiswinkel.org og at han overfører sitt krav på den næringsdrivende til Thuiswinkel.org. Hvis kravet på den næringsdrivende overstiger € 10 000,-, vil forbrukeren bli tilbudt å overføre sitt krav, i den grad det overstiger beløpet på € 10 000,-, til Thuiswinkel.org, hvoretter denne organisasjonen i eget navn og på egen bekostning vil kreve betaling av dette beløpet i retten for å tilfredsstille forbrukeren.

Artikkel 19 - Tilleggsbestemmelser eller avvikende bestemmelser

Tilleggsbestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene, kan ikke være til skade for forbrukeren og må registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres på en tilgjengelig måte av forbrukeren på en varig databærer.

Artikkel 20 - Nøyaktighet av fakturerings- og kontoinformasjon

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere kjøpte mengder per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan gjelde for bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte deg via e-post.

 

Prisene for produkter som er oppgitt på nettstedet vårt inkluderer leveringskostnader, men ekskluderer eventuelle avgifter, skatter, avgifter, avgifter eller lignende offentlige avgifter ("duty unpaid and untaxed").

Alle avgifter, avgifter, avgifter, skatter eller andre offentlige avgifter og erklæringer som gjelder for import av produktene til leveringsadressen, er ditt ansvar og bæres av deg og er ikke inkludert i prisen på produktene. For alle leveranser kan det oppstå tilleggskostnader i enkelttilfeller som selger ikke er ansvarlig for og som må dekkes av kunden. I tillegg til fraktkostnader inkluderer dette også kostnader til toll eller importomsetningsavgift, da varene sendes fra et land utenfor EU (Kina) Hvorvidt det gjelder toll på et produkt, må avklares med vår kundeservice før bestilling. Toll eller importavgift betales ikke av oss og skal bæres av kjøper. Våre varer sendes alltid "duty unpaid and untaxed". Kjøperen er "registrert importør" og er ansvarlig for riktig betaling av toll og/eller importavgifter og må fullt ut overholde alle lover og regler i importlandet. Siden reglene for import av varer varierer fra land til land, vennligst sjekk landets tollavgifter og importomsetningsavgifter før du legger inn bestillingen. Kjøper er forpliktet til å fullstendig verifisere samsvar med alle lover og forskrifter i importlandet ved mottak av varene.